نحوه محاسبه عملياتي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده در ايران براساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه مي‌گردد :
1. در هنگام فروش:  فروشنده علاوه بر بهاي محصول ، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهاي كالاي فروخته شده را از خريدار اخذ ميكند.
2. در هنگام خريد:  خريدار علاوه بر بهاي كالاي خريداري شده، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده  در بهاي آن كالا را به فروشنده ميپردازد. (اعتبار مالياتي)
در پايان هر دوره مالياتي: مؤدي ما به التفاوت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي در زمان خريد با ماليات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دوره اي سه ماه يكبار به سازمان امور مالياتي ميپردازد.

ثبت و نگهداري اسناد و مدارك
• ثبت دفاتر:
مطابق رهنمود نحوه ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده جامعه حسابداران رسمي:
•  افتتاح چهار سرفصل حساب با عناوين:
–  ماليات بر ارزش افزوده خريد
– عوارض پرداختي خريد
– ماليات بر ارزش افزوده فروش
– عوارض دريافتي فروش
• ثبت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض خريد به عنوان طلبكاري از سازمان امور مالياتي به صورت بدهكار
• ثبت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فروش به عنوان بدهي به سازمان امور مالياتي به صورت بستانكار
•  تذكر:
براي فعالان اقتصادي مشمول كه تنها مبادرت به انجام معاملات كالاها و خدمات با نرخ عمومي 3 % مي‌نمايند افتتاح 2 سر فصل حساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض خريد، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض فروش كافي خواهد بود.نحوه محاسبه عملياتي ماليات بر ارزش افزوده

ادامه دارد....


نظرات و پیشنهاداتنام
نام خانوادگي
ايميل
تلفن
همراه
درخواستنظرپيشنهاد
متن


درصورت درخواست نرم افزار های تخصصی مشخصات خود را کامل قید کنید ویا با بخش فروش موسسه تماس حاصل فرمایید